در من
کوچه هاییست که با تو…
سفر هاییست که با تو…
روزهایست که باتو…
شبهاییست که با تو…
عاشقانه هاییست که باتو…
نگشته ام
نرفته ام
سر نکرده ام
آرام نیافته ام
نگفته ام
می بینی چقدر با تو کار دارم؟

زودتر بیا…


یکشنبه ۸ دی۱۳۹۲ 12:43 |- رحیم حیدری خرم -|

اﺯ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻦ …
ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﺸﺘﺎﻕ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ.
ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﺒﺰ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ.
ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺯﯾﺒﺎ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻡ.
ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﺩ؛ ﻣﺜﻞ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ.
ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﻨﺪ ﻣﺜﻞ :
ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑﻨﻢ .
ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ.
ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺩَﻡ ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ ﻣﯿﺰﻧﻢ .
ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻢ … ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ … ﻣﯿﺸﻮﺩ

یکشنبه ۱۰ اسفند۱۳۹۳ 19:9 |- رحیم حیدری خرم -|

گذشته ی من گذشت ..!
حتی می توانم بگویم درگذشت…
و من برایش ماهها و روزها سوگواری و سکوت کردم …..
خاطراتم را زیر و رو کردم و ای کاشهای فراوان گفتم ..!
ولی دیگر بس است !
من به شروعی دیگر می اندیشم
و به شروع زندگی دیگر
و حس ناب تازه شدن……

جمعه ۱۰ بهمن۱۳۹۳ 19:7 |- رحیم حیدری خرم -|

هــرازگاهی خـــودت را هَـــرَس كــن…
شـاخــه هــای اضـافیــت را بــــزن …
پــای تمــام شاخــه بریـــده هــایت بایست…
تمـــام سختی هــــایـت…
دردهــــایت…
باغبــانی کن خــودت را…
خـــاطــــرات بـــــدت را…
سَـبُــك كــن فكــــرت را…
از هرچه آزارت می دهد…
ریــاضیــــدان بــــاش…
حســـاب و کتــاب کن…
خـوبیهای زنـــدگیــت را جـمع کن…
آدمهای بــدِ زنـــدگیت را کــم کن…
همه چیـــز خــــــوب می شـــود…
قــــول…
خـــوب می شـــود…!

یکشنبه ۵ بهمن۱۳۹۳ 15:26 |- رحیم حیدری خرم -|

خیلی وقتها قدرت یک نوازش،
یک لبخند، یک واژه محبت آمیز،
یک گوش شنوا،
یک تعریف صادقانه یا اندکی توجه را دست کم میگیریم،
که همه آنها میتوانند یک زندگی را متحول کنند.

جمعه ۵ دی۱۳۹۳ 10:59 |- رحیم حیدری خرم -|

یادت باشد دلت که شکست،
سرت را بالا بگیر،
تلافی نکن،
شرمگین نباش،
حواست باشد،
دل شکسته گوشه هایش تیز است!
مبادا که دل و دست آدمی را که روزی دلدارت بود،
زخمی کنی به کینه…
مبادا که فراموش کنی،
روزی شادیش آرزویت بود!
صبور باش و ساکت،
بغضت را پنهان کن،
رنجت را پنهان تر…
از آدم ها بگذر دلت را بزرگتر کن،
ناراحت نباش که چرا جاده رفاقت با تو همیشه یک طرفه است!
شاد باش که چیزی کم نگذاشته ای،
و بدهکار خودت،
رفاقتت و خدایت نیستی،
وجدانت که آسوده باشد کفایت میکند

جمعه ۵ دی۱۳۹۳ 10:51 |- رحیم حیدری خرم -|

زمان بندی خدا بی نظیر است
نه هیچگاه دیر، نه هیچگاه زود ……
فقط کمی بردباری مطلبد و ایمان بسیار……
اما ارزش انتظار را دارد…

جایی که عشق نیست،
هیچ چیزی نخواهد بود…

چهارشنبه ۱۹ آذر۱۳۹۳ 13:3 |- رحیم حیدری خرم -|

ϰ-†нêmê§